วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การใช้เทคโนโลยีการศึกษาในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

         การอบรมการใช้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียด ดังนี้

ชั้น 1  เป็นพื้นที่ใช้สอย มีโต๊ะ เก้าอี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นิสิต
ชั้น 2  สมัครสมาชิก , ยืม-คืน หนังสือ วิทยานิพนธ์ , ยืมระหว่างห้องสมุด , นำชมห้องสมุด , ฝึกอบรมการ   
          สืบค้น OPAC และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า , หนังสือภาษาต่ง   
          ประเทศ , Book Showroom , มุมต่อต้านการค้ามนุษย์ , มุมคุณธรรม
ชั้น 3  หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน , นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือเด็ก , ถ่ายเอกสาร
ชั้น 4  วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว , สืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ , ถ่ายเอกสาร
ชั้น 5  วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก , สารสนเทศภาคตะวันออก , ห้องศึกษากลุ่ม/เดี่ยว
ชั้น 6  ยืม-คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ , ชุดศึกษาเทปวีดิทัศน์ วีซีดี ซีดีรอม-มัลติมีเดีย เทปเสียง 
          และรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ชั้น 7  หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , หนังสือภาษาไทย 
          พิมพ์ก่อน พ.ศ. 2526 - 2540 , หนังสือภาษาต่างประเทศ พิมพ์ก่อน ค.ศ.1970

อบรมการใช้สำนักหอสมุด

บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 6

บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 6


บริการอินเทอร์เน็ต ชั้้น 6


มอบของขวัญให้วิทยากรผู้บรรยายชั้น 5

ชั้น 4

ชั้น 3


ชั้น 2


Showroom หนังสืิอ ต่างๆเอกการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1


ชั้น 1

ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
ชั้น 2  สมัครสมาชิก , ยืม-คืน หนังสือ วิทยานิพนธ์ ,การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชั้น 4  สืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชั้น 5  สารสนเทศภาคตะวันออก , ห้องศึกษากลุ่ม/เดี่ยว
ชั้น 6  ยืม-คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ , ชุดศึกษาเทปวีดิทัศน์ วีซีดี ซีดีรอม-มัลติมีเดีย เทปเสียง 
          และรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

2 ความคิดเห็น: