วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หลักทฤษฎีการสื่อสารกับ เทคโนโลยีการศึกษา

กิจกรรมครั้ง ที่ ๓ หลักทฤษฎีการสื่อสารกับ

เทคโนโลยีการศึกษา

1.ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒).. ๒๕๔๕ ได้ระบุไว้ในหมวด ๙ ประกอบด้วย ๔ ส่วนคือ
. สื่อโสตทัศน์
. สื่อมวลชน
. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รวมคอมพิวเตอร์
. สื่อที่เป็นแหล่งวิทยาการ เช่น หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

2. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้กี่ประเภท อะไรบ้าง จงหาภาพมาประกอบ
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามลักษณะทั่วไปแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ (De Kieffer, 1965) ได้แก่
1.สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (projected aids) เช่น
1.1 สไลด์ใช้กับเครื่องฉายสไลด์
1.2 แผ่นภาพโปร่งใสกับเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ
1.3 ฟิล์มภาพยนตร์กับเครื่องฉายภาพยนตร์ เป็นต้น2. สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected aids) เช่น รูปภาพ แผนภูมิแผนสถิติ ของจริง ของจำลอง เป็นต้น
               3. สื่อประเภทเครื่องเสียง (Audio aids) เช่น เทปเสียง แผ่นซีดี วิทยุ เป็นต้น

3. ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามประสบการณ์ เป็นของนักการศึกษาท่านใด และมีการจัดประสบการณ์จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมโดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ใดไปประสบการณ์ใดจงอธิบาย
ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามประสบการณ์เป็นของ Edgar Dale


4. การสื่อสารหมายถึงอะไร
-                   เป็นกระบวนการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรื่องราว  ความต้องการ  ความคิดเห็น  ความรู้สึก ระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ  ผ่านสื่อ  ช่องทาง
-                   ระบบเพื่อการติดต่อ  รับส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน

5. สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในองค์ประกอบใด จงอธิบาย
องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. ผู้ส่งสาร (Source)
2. สาร (Message)
3. สื่อหรือช่องทาง (Media or Channel)
4. ผู้รับ (Receiver)
5. ผล (Effect)
6. ผลย้อนกลับ (Feedback)
      เพราะฉะนั้นสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในข้อ 3.สื่อหรือช่องทาง  (Media or Channel)

6. จงเขียนแบบจำลองของการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล มาพอเข้าใจ7. อุปสรรคของการสื่อสารมีอะไรบ้าง
อุปสรรคของการสื่อสาร
1. คำพูด (Verbalisn)
2. ฝันกลางวัน (Day Dreaming)
3. ข้ออ้างถึงที่ขัดแย้ง (Referent Confusion)
4. การรับรู้ที่จำกัด (Limited Perception)
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้ออำนวย (Physical Discomfort)
6. การไม่ยอมรับ (Inperception)

8. บทเรียน e-Learning เป็นส่วนใดขององค์ประกอบของการสื่อสาร
บทเรียน e-Learning อยู่ในองค์ประกอบ สื่อหรือช่องทาง  (Media or Channel)9. ครูบอยกำลังสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Grammar ด้วยวีดิทัศน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากข้อความดังกล่าวให้นิสิตเขียนแบบจำลองการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล10. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี เป็นการสื่อสารประเภทใด
ประเภทของการสื่อสาร
1. การสื่อสารในตนเอง (Self- Communication)
2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Intrapersonal  Communication)
3. การสื่อสารแบบกลุ่มย่อย (Small group Communication)
4. การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ (Large group Communication)
5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
เพราะฉะนั้น การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี เป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ (Large group Communication)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น