วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีทางการศึกษา


1. สรุปความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การนำเทคโนโลยีบางอย่างมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดง่ายและรวดเร็วขึ้น
2.ความคาดหวังต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คาดหวังว่าเรียนแล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน เช่น การนำไปผลิตสื่อในการสอน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาความรู้ของนักเรียน หรือแม้แต่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกประการหนึ่งคือเรียนแล้วได้เกรด A ค่ะ
3.หาภาพที่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมถึงเป็นเทคโนโลยีการศึกษา


               จากภาพ : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการสอน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น: